From more than 10 years of experience that we have had the opportunity Learn and create office space management and office furniture installation. In order to meet the needs of design and lifestyle, a variety of work in terms of each business group in different time periods It made us become of all type of furniture installation experience.

  • 100/119 Moo 1 Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand
  • +66 82 663 2969

Office Layout planning

บริการวางผังเฟอร์นิเจอร์ /Office Layout Planning

        ในยุคที่ความหมายของการมีอยู่ของสำนักงานเปลี่ยนไป เป็นยุคสำนักงานอาจไม่ได้เป็นที่ทำงาน 100% อีกต่อไปเพราะเทรนด์ของ Work From Anywhere กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน (Workplace Strategy) คือ การวางแผนพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ทำงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรสมัยใหม่

        การวางกลยุทธ์นี้จะสามารถช่วยองค์กรเพิ่มศักยภาพของพนักงานในที่ทำงาน ผ่านการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิสูงสุด อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร แนวคิดนี้เป็นมากกว่าการออกแบบความสวยงามในรูปแบบใหม่ของสำนักงาน ซี่งสะท้อนวิถีการทำงานในปัจจุบัน 

        นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการใช้งานพื้นที่สำนักงานขององค์กร โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชิงนโบายขององค์กร วิสัยทัศน์องค์กร และพฤติกรรมของพนักงาน

        เมื่อองค์ประกอบ 3 อย่าง พนักงาน + เฟอร์นิเจอร์ + เทคโนโลยี ผสมผสานกันอย่างลงตัวก็จะสามารถทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากและธุรกิจก็จะเติบโตไปด้วย